ХУУЛЬ,ЭРХ ЗҮЙ,УЛС ТӨР

Хүний эрхийг хамгаалаагүй, төрийн эрх мэдлийг хуваарилаагүй улсад Үндсэн хууль оршдоггүй.

Үндсэн хуулийн процессийн эрх зүй хичээл Ашиглах материал: ном зүй

2011-11-25 15:29

Үндсэн хуулийн процессийн эрх зүй хичээл

Ашиглах материал: ном зүй

1. Хууль, тогтоомж:

1.    Монгол улсын Үндсэн хууль, 1992 он.

2.    Монгол улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хууль, 1992 он.

3.    Засгийн газрын тухай хууль, 1993 он.

4.    Ерөнхийлөгчийн тухай хууль, 1993, 2008 он.

1.    Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль, 1995 он.

2.    Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хууль 1997 он.

3.    Хууль, улсын их хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн барих журмын тухай хууль, 2001 он.

4.    Шүүхийн тухай хууль, 2002 он.

5.    Улс төрийн намын тухай хууль, 2005 он.

6.    Монгол Улсын Их хурлын тухай хууль, 2006 он.

7.    Улсын их хурлын хуралдааны дэгийн тухай хууль, 2007 он.

8.    УИХ-ын сонгуулийн тухай хууль, 2007 он.

9.    Орон нутгийн хурлын тухай хууль, 2008 он.

10. Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, 2010 он.

11. Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль, 2010 он.

 

1.     Ном, сурах бичиг /монгол хэл дээр/

1.    С.Төмөр, “Монгол улсын Үндсэн хуулийн эрх зүй” Монгол улсын Үндсэн хууль онол, үзэл баримтлалын асуудал” УБ.,1999 он.

2.    Г. Совд, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн хуулийн тайлбар, УБ., 1999 он.

3.    Д.Лүндээжанцан, Ч.Энхбаатар, “Монгол улсын Үндсэн хуулийн эрх зүй” УБ., 2000 он.

4.    Ц.Сарантуяа, Эрх зүйт төрийн онол. УБ хот, 2000 он.

5.    С.Нарангэрэл, Монголын ба дэлхийн эрх зүйн тогтолцоо. УБ., 2001 он

6.    Ч.Лүндэндорж “Төр эрх зүйн сэтгэлгээний хөгжлийн чиг хандлага” УБ.,2002 он.

7.    Монгол улсын Үндсэн хуулиуд, тэдгээрт орсон нэмэлт, өөрчлөлтүүд, холбогдох бусад бичиг баримтууд /1921-2000/ УБ.,2004 он

8.    Б.Чимид “Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал нийтлэг асуудал”, тэргүүн дэвтэр.УБ., 2004 он.

9.    Ц.Сарантуяа, Үндсэн хуулийн Процессын эрх зүй, суурь ойлголт, тулгамдаж буй асуудлууд, УБ хот, 2005 он.

10. Бүгд найрамдах Францын Үндсэн хууль, МУИС-ын ГХСС, Франц-роман хэлний тэнхим, УБ., 2005 он.

11. Дювержи М. “Улс төрийн байгууламж: Үндсэн хуулийн эрх зүй” УБ., 2007 он.

12.  Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн шийдвэрийн эмхтгэл, УБ хот,                                          2005 он.

13. Ч.Энхбаатар  “Монгол улсын Үндсэн хуулийн эрх зүй” УБ., 2007 он.

14. Б.Чимид “Үндсэн хуулийн мэдлэг” УБ., 2008 он.

15. Б.Чимэд, Төр, нам эрх зүйн шинэтгэлийн эгзэгтэй асуудал. Нэгдүгээр дэвтэр, хоёрдугаар дэвтэр. УБ., 2008 он.

16. Ш.Л.Монтескье, “Хуулийн амин сүнс” УБ хот, 2008 он.

17. Монгол улсын Үндсэн хуулийн тайлбар, /хамтын бүтээл/  2009 он

18. Э.Өнөрбаяр “Монгол Улсын хуулиуд: Үндсэн хуулийн эрх зүй Захиргааны эрх зүй” УБ хот, 2010 он.

19. Н.Лүндэндорж, Шилжилтийн үе: улс төр эрх зүйн асуудал. 2010 он.

20. Б.Ганболд “Эрх зүй судлал” УБ., 2011 он.

21. Б.Нармандах “Монгол улсын үндсэн хуулийн эрх зүй” УБ., 2011 он.

 

2.     Ном сурах бичиг /гадаад хэл дээр/

1.    С.С.Алексеев, Государство и право “ М.,1993 г.

2.    Под редакцией Лукащевой С.А.Теория прав челеовеза, М.,1998 г.

3.    Heywoord G, Key Concepts in Politics, Palgrave, New York, 2001.

4.    Катков Д.Б.Корчиго Е.В.Конституционное право. М., 2001 г.

5.    Редактор А.Г.Буланова, О.А.Шаповалова. Конституционное право /пособие для полготовки к экзаменам/ М., 2002 г.

6.    В.Е.Чиркин “Конституционное право зарбуцежных стран” М., 2005 г.

7.    New

8.    Е.И.Козлов., О.Е.Кутафин “Конституционное право Россиской Федераций” М., 2005 г.

9.    “Конституционное право: энциклопедия” М., 2009 г

10.  Озиев Т.Т. Конституционное право, Юнити, М.,2009 г.

11. J.N. Carrey. Modern constitutional theory, a reader. West Publishing company

 

3.     Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл

1.    Т.Сэнгэдорж, Дэлхийн улсуудын парламентат ёсны хөгжил. Эрх зүй сэтгүүл. 2001 он. №5.

2.    Н.Лүндэндорж, Үндсэн хуульт ёсны хөгжил, Улс төр сэтгүүл. 2004 он.

3.    3.Батбаяр, МУ-ын ҮХЦ ба Европын Үндсэн хуулийн шүүхийн онолын харилцан шүтэлцээ, зарим улсын Үндсэн хуулийн шүүхийн харьцуулалт. Гадаадад их дээд сургууль төгсөгчдийн эрдмийн бүтээлийн эмхэтгэл. УБ хот, 116 дах тал.

4.    Д. Солонго, Монгол улсын төрийн тогтолцооны асуудал, илтгэл. 2004 он.

5.    Б.Чимэд, Шинэ Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал бүрэлдэн тогтсон тухай, илтгэл, 2005 он.

6.